תנאי שימוש

 

תקנון ותנאי שימוש באתר 10dakot-shop.co.il

 

ברוכים הבאים לאתר מתכונים ב – 10 דקות (להלן: "האתר").

 

 1. כללי
  • 1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מותר אך ורק בכפוף לתקנון ותנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תקנון" או "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה.
  • 2. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  • 3. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם יהוה הסכמה ואישורך מצידך לתנאי השימוש.אם אינך מסכים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם, אל תגלוש באתר ואל תעשה שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.
  • 4. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.
  • 5. המונח "אתר" מתייחס גם לכל אפליקציה של מתכונים ב – 10 דקות ו/או לכל תת שם האתר (SUB DOMAINS) של מתכונים ב – 10 דקות, בין אם אלו קיימים ובין אם יהיו קיימים בעתיד.
  • 6. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הוראות תנאי השימוש באתר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אילו יחייבו מרגע פרסומם באתר. לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "בעלי האתר") בגין כך. לכן, אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש.
  • 7. בתנאי השימוש המונחים "גולש" או "משתמש" כוללים כל אדם המבקר באתר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
  • 8. בתנאי השימוש המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי וכן כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים.
  • 9. לא יהיה בפעולותיהם של בעלי האתר כדי להטיל עליהם אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שינקטו בעלי האתר. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים מעין אלו לאתר.
  • 10. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב הינו אסור.
  • 11. כותרות הפרקים של תנאי השימוש מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לצרכי פירושו.

 

 1. זכות השימוש באתר
  • 1. זכות השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. בעלי האתר רשאים לערוך ו/או להסיר ו/או לשנות ו/או לעצב את האתר ואת זמינותו, לפי שיקול דעתם הבלעדי ולא תהא לגולשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין כך. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  • 2. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכנות ובתוכן המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר שייכות לבעלי האתר, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
  • 3. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי.
  • 4. השימוש באתר מהווה ויתור ו/או המחאה מצד הגולש של כל זכויותיו, ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) בקשר לתכנים, אם וככל שיש לו זכויות כאלה, והכל לטובתם של בעלי האתר.
  • 5. בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, בעלי האתר לא ישאו באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפו או היה ביכולתם לצפות נזקים אלה.
  • 6. אין לעשות בתכני האתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת בעלי האתר. על הגולשים באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, למכור פריט מפריטי המידע, התוכן, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ולא לעשות כל שימוש או לבצע כל פעולה באתר ובתכניו השמורה ו/או מותרת על פי כל דין לבעלי הזכויות באתר ובתכנים.
  • 7. הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבי הגולש, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. הנך אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונך ואחריותך. בעלי האתר אינם אחראים לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. בעלי האתר אינם מתחייבים כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  • 8. בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   • 8.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות בעלי האתר ו/או נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
   • 8.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
   • 8.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
   • 8.4. הפצת "דואר זבל (spam) "לשרתי האתר, או הפצתם בכל דואר אחר.
   • 8.5. כל שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות, בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
   • 8.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
   • 8.7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר.
   • 8.8. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, ו/או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
   • 8.9. הפרעה ו/או קטיעה כלשהן של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר).
   • 8.10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
   • 8.11. איסוף ו/או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות ו/או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה ו/או כל שימוש במידע באתר ו/או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

 1. חובות המשתמש

הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע כפופים לתנאים אלה:

 • 1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי למטרות רווח כלשהו והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • 2. אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת בעלי האתר או צדדים שלישיים, לפי העניין, בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • 3. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • 4. המשתמש מתחייב שלא להפנות באמצעות קישורlink) ) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של:
  • 4.1. מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
  • 4.2. מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי.
  • 4.3. מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של האתר ו/או בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
  • 4.4. מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של בעלי האתר.
 • 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • 6. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בעניין זה.

 

 1. הרשמה לאתר
  • 1. עבור השתתפות בחלק מן השירותים המוצעים באתר, ייתכן כי תתבקש להירשם לאתר ו/או לספק מספר פרטים אודותיך הנושאים אופי אישי דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הזנת סיסמא אישית וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו.
  • 2. בנוסף למסירת הפרטים האמורים תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. שמירת סודיות הסיסמה הנה באחריותך והנך מחויב להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
  • 3. הינך מתחייב למסור מידע נכון, מדויק ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בהרשמה לאתר. הנך מתחייב לעדכן את המידע באתר במקרה של שינוי בכל פרט שמסרת בעת הרישום.
  • 4. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך.
  • 5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידם באתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת.
  • 6. ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לאתר לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
  • 7. במסגרת ההרשמה לאתר, ייתכן וניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לאתר לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק. ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש כאשר אישורך כאמור גם יהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.
  • 8. בעלי האתר יהיו רשאים לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים באתר בהתאם להוראות הדין ולעשות שימוש במאגר המידע של הגולשים הרשומים, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים, לרבות דברי פרסומת של בתי עסק שונים ו/או מפרסמים שונים, בין בעצמם ובין על ידי העברת המידע פרטי ההתקשרות שלך לצדדים שלישיים.
  • 9. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידם באתר, לרבות בכל מקרה בו יהיו סבורים בעלי האתר, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
  • 10. בעלי האתר רשאים להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.
  • 11. על הוראות אלה יחולו בנוסף יתר הוראות תנאי השימוש המפורטות במסמך זה, לרבות ההוראות המפורטות תחת הכותרת "הגנת הפרטיות".

 

 1. קניין רוחני
  • 1. מלוא זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר והקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות, בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר, וכן, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב מידע טכנולוגי, לרבות, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, שייכות לבעלי האתר, אלא אם יצויין אחרת במפורש. כל הזכויות שמורות (להלן בסעיף זה: "התכנים").
  • 2. בעלי האתר השקיעו ומשקיעים משאבים רבים, זמן ועבודה בליקוט ופרסום תכנים אלה והם מעמידים לרשות הציבור בהתאם לתנאי שימוש אלה בלבד.
  • 3. באתר זה הושקע זמן רב, ממון, ידע ומחקר על ידי בעלי האתר וזאת לצורך יצירת אתר אינטרנט בעל קונספט ייחודי הכולל תכנים ותמונות ייחודיים לאתר. בעלי האתר כתבו, ערכו וצילמו תוכן ייחודי אשר מדגיש את תכונות האתר ופונה לקהל גולשים באופן ייחודי. התכנים באתר נוצרו תוך מחשבה עמוקה, מאמץ ניסוי וטעייה, ידע במדיה דיגיטלית, ממון וזמן יקר. אתר זה עומד לרשות הציבור בהתאם לתנאי שימוש אלה בלבד.
  • 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את התכנים באתר זה, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי כשלהו במידע ו/או בחלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר. אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר, ובכלל זה מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את תוכן האתר או כל מידע אחר לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה פורמט, או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר.
  • 5. כל שינוי, ו/או עריכה ו/או עיבוד ו/או הנדסה חוזרת ו/או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

 

 1. היעדר אחריות
  • 1. תכני האתר מוגשים כשירות לציבור בלבד והם עשויים להתעדכן מעת לעת.
  • 2. הינך מצהיר בזאת, כי ידוע לך שייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכני האתר ו/או בדרך העברתו למשתמשי האתר. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים שיחולו בתכני האתר ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה כלשהי ו/או למתן שירות כלשהו, וכל הסתמכות על תכני האתר נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
  • 3. כל התמונות, התיאורים, והנתונים המופיעים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד.
  • 4. מובהר, כי ייתכן ובאתר יפורסמו קישורים או הפניות לאתרים אחרים באינטרנט ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים. בעלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה, לרבות טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותך. בעלי האתר אינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות עם צדדים שלישיים אליהם הקישורים מפנים תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולאתר ו/או לבעלי האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור. בעלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט.

מבלי לגרוע מן האמור, האתר ו/או בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם מפנים הקישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 • 5. בעלי האתר אינם מתחייבים, כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה, ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולשי האתר ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ו/או בתכני האתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת תכני האתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם, אינם אחראים, בין במעשה ובין במחדל, לכל נזק, לרבות כל פירצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של גולשי האתר או לכל רכוש אחר של גולשי האתר, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותך הבלעדית.
 • 7. היה ובעלי האתר ו/או מי מטעמם, ניסו או ינסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 • 8. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • 9. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים, חוות דעת, המלצות או באמצעות כל דרך אחרת. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן בעלי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • 10. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (לינק) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את בעלי האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בעלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, הם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והם לא יקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו בעלי האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בעלי האתר רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. 
 • 11. אין לפרסם מידע ו/או פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא על פי דין.
 • 12. בעלי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בבעלי האתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 • 13. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי בעלי האתר ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

 

 1. מאמרים וכתבות
  • 1. באתר קיימים גם מאמרים וכתבות אשר מאפשרים לגולשים לקבל מידע בנושאים שונים. מובהר בזאת, כי המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

 

 1. תכנים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים
  • 1. בעצם גלישתך באתר ו/או הרשמתך לאתר, הינך מקנה לבעלי האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי בעלי האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לבעלי האתר את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

אם אינך מעוניין להעניק לעמותה רישיון כאמור, אל תפרסם תכנים באתר.

 • 2. אסורה העלאה, העברה בין המשתמשים שינוי או פרסום מידע, נתונים או תמונות שפוגעים בזכויות הבלעדיות של צד שלישי בפרט זכויות יוצרים או זכויות הקשורות לזכויות יוצרים והן הזכויות הבלעדיות החלות על המצאה, פתרון טכנולוגי חדשני, מוצר של מלאכת-יד, סימן מסחרי.
 • 3. הינך נושא באחריות במקרה של פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי ובפרט זכויות יוצרים או זכויות הקשורות בזכויות יוצרים, והן הזכויות הבלעדיות החלות על המצאה פתרון טכנולוגי חדשני, מוצר של מלאכת-יד, סימן מסחרי.
 • 4. הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 • 5. כל תוכן שנמסר על ידך לאתר, בין שפורסם ובין שלא פורסם, הוא באחריותך הבלעדית.
 • 6. בעלי האתר אינם בודקים את תכני המשתמשים ואינה אחראים לחוקיותם, אמינותם, איכותם, רצינותם, כדאיות ההסתמכות עליהם וכל הנוגע להם. על כן, בעלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לתכני המשתמשים והינך מוותר מראש על כל טענה כלפי בעלי האתר בעניין תכנים אלו.
 • 7. בעלי האתר יהיו רשאים להסיר ו/או לדרוש את עריכתו ו/או שינויו של כל תוכן מתכני המשתמשים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליהם אחריות כלשהי לגבי תכני המשתמשים.
 • 8. תכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ובעלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, בעלי האתר לא יישאו באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל בין במישרין ובין בעקיפין.
 • 9. בעלי האתר אינם מעוניינים לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תכני המשתמשים תהיה כאל מידעלא סודי.
 • 10. אין למסור תכנים שאתה אינך בעל הזכויות בהם או בעל מלוא ההרשאות הנדרשות על מנת למסרם לבעלי האתר לצורך פרסומם ברשת האינטרנט ולצורך מתן הרישיון לבעלי האתר כאמור לעיל. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל הזכויות בתוכן כאמור, ו/או כי הנך בר-רשות להתרת פירסומו באתר וכי הנך רשאי להעניק לעמותה את הרישיון בו.
 • 11. הינך מצהיר ומתחייב, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור לאתר או במסגרת השימוש באתר תכנים, בין שפורסמו ובין שלא פורסמו, הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:
  • 11.1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי אחר, לרבות, ומבלי לגרוע, תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
  • 11.2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את בעלי האתר לחבות כלשהי, כגון בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.
  • 11.3. הודעות, "דואר זבל", פרסומים ומסרים, שמיועדים לנמענים רבים שלא בקשו מראש ובמפורש לקבל מכתבי שרשרת וכיוצ"ב. 
  • 11.4. תוכן אשר מכיל וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  • 11.5. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים, ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות עימם. 
  • 11.6. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנת מחשב קבצים דיגיטלים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור. 
  • 11.7. כל תוכן אחר שאינו חוקי או מעודד, תומך, מסייע, רלוונטי, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.
 • 12. בעלי האתר רשאים לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה, למחוק, לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכנים אשר לדעתם מפרים אחד או יותר התנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. הינך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 • 13. הינך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בעלי האתר רשאים, אך לא חייבים, להסיר ו/או למחוק כל תוכן, או חלק ממנו, שלפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר, חורג מהנורמות הראויות בעיני בעלי האתר ו/או המפרות מי מתנאי שימוש אלו. בעלי האתר אינם חייבים ליידע או להתריע מראש בדבר הסרת ו/או מחיקת תוכן כאמור, ולא תהא לך כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם.
 • 14. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך, ו/או כלפי צדדים אחרים, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים, הכלולים באתר, והשירותים הזמינים באמצעותו ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה הפצה שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור. 
 • 15. הינך מאשר, מסכים ומתחייב בזה, לפטור את בעלי האתר, וכל מי מטעמם, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן, ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה דרישה ו/או טענה במישרין או בעקיפין בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם, ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם מקורם בך ו/או בגולשים אחרים.

 

 1. הגנת הפרטיות

 

 • 1. בעלי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות שלהלן מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.
 • 2. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרות בעלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.
 • 3. במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ותתבקש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל במאגר מידע שמנהלים בעלי האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי ישלח אליהם חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. מובהר כי תהיו רשאים, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיכם מרשימת התפוצה וכן תהיו זכאים לבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו.
 • 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח שונים. כמו-כן, בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמם ובין ע"י מי מטעמם, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש מסויים. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 • 5. בעלי האתר לא יעבירו את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במידה בעלי האתר ימכרו או יעבירו את פעילות האתר לנעבר אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו נעבר פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו נעבר יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש; ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ג. אם התקבל צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין בעלי האתר; ה. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • 6. בעלי האתר אינם נושאים כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותם ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (לרבות חברות אשר שירותיהם ו/או מוצריהם מוצגים באתר), ואשר אינם בשליטתם של בעלי האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 • 7. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן לאתר, כגון התבטאות בפורום או בלוג, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך ו/או כתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו באתר. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם באתר יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו.
 • 8. עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והינך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

 

 1. פרסומות ומידע מסחרי
  • 1. בעלי האתר רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמם או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראו לנכון. בעלי האתר רשאים למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. סעיף זה יחול בהתאם גם לגבי מי שקיבל היתר בכתב מבעלי האתר לעשות כן.
  • 2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבעלי האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  • 3. היה והותקנה על ידי משתמש אפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות(AdBlock)  על גבי הדפדפן, מצהיר המשתמש כי הוא מאשר ומסכים כי בעלי האתר יהיו רשאים לבצע רישום וכן לשמור במאגריהם את פרטיי כתובת ה – IP של המשתמש וכן לכלול ברשומותיהם סימון לפיה כתובת ה –  IP האמורה חסומה מקבלת פרסומות. אין באמור כדי לכלול ברשומות בעלי האתר מידע אחר לגבי משתמש אשר עושה שימוש באפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות. המשתמש נותן את הסכמתו לבעלי האתר להציע, מעת לעת, להסיר את ההאפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות ו/או לכלול את האתר כאתר מאושר ברשימת האתרים המאושרים (White List) של אותו המשתמש.

 

 1. נוהל RSS
  • 1. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – RSS (Real Simple Syndication) המאפשר לאתר לשלוח לתוכנות לקוח את קטעי המסמך שעודכנו לאחרונה כשהם מנותקים מהתוכן הקבוע של המסמך (להלן: "הנוהל" או "RSS"). המשתמש מתחייב לא לשנות, לערוך, לתקן, להוסיף או לגרוע מהודעת ה – RSS  ו/או מכל מידע בדף הקשור ו/או מופנה על ידי הודעת ה – RSS.
  • 2. המשתמש בנוהל מתחייב לעשות שימוש בנוהל בפלטפורמות תוכנה שיאפשרו את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה – RSS בלבד, ובהתאם להצגתו באתר באמצעות קישור ישיר לדף הרלוונטי באתר (ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים). כן מצהיר המשתמש ומתחייב לא לעשות כל שימוש בנוהל באופן שיפגע בקישור הישיר בין הודעת ה – RSS לדף הרלוונטי באתר.
  • 3. בעלי האתר רשאים בכל עת להפסיק את הנוהל, במלואו או בחלקו, לשנותו, ולדרוש מהמשתמש לחדול מהצגתו, הפצתו ו/או מעשות כל שימוש אחר במידע המבוסס על הנוהל, על פי שיקול דעתם.
  • 4. המשתמש מצהיר ונותן הסכמתו כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות ולא ישאו בכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת. המשתמש מצהיר ומתחייב לקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה ו/או מחדל שיבצע המשתמש בהתבסס על המידע שקיבל במסגרת השימוש ב – RSS. המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או למי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, עלות ו/או הוצאה בהם ישאו בעלי האתר, ללא הגבלת זמן או סכום, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם הנוהל, לרבות הפרה של זכויות קניין רוחני.
  • 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים ואינם נותנים מצג כלשהו בקשר עם זמינות נוהל ה – RSS, ובקשר עם המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה – RSS לתוכן המידע המוצג בו, לדיוק או אמיתות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע או הנתונים ו/או לליקויים ו/או שיבושים בדרך העברתם או הצגתם ו/או לאי התאמתם של המידע והנתונים כאמור למחשבי ו/או למכשירי הקצה של המשתמש.
  • 6. השימוש בנוהל ייעשה לצורך אישי ופרטי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי כלשהו ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר ובכתב.

 

 1. תוכן רפואי
  • 1. האתר מכיל ו/או עלול להכיל בעתיד מידע, תכנים, המלצות ופרסומים שמקורם בגורמים שונים הניתנים כמות שהם בנושא "תרופות סבתא", נושאים רפואיים, תרופתיים ו/או דומים להם (להלן: "התוכן הרפואי"). מקור התוכן הרפואי יכול להיות מהאתר עצמו או מגורמים אחרים העושים שימוש באתר, ובכלל זה עסקים, משתמשים, ומפרסמים למיניהם. המידע והתוכן הרפואי הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם. האתר אינו מתחייב כי התוכן הרפואי הינו נכון, מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן הרפואי ו/או לאיכותו ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן הרפואי, לרבות כזה שמקורו באתר.
  • 2. כל התוכן הרפואי שבאתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. התוכן הרפואי המופיע באתר נועד לספק מידע בלבד ואינו בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. מטרת התוכן הרפואי המופיע באתר היא לשמש כסיוע ועל מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמש בטרם הם פונים אל מומחה בתחום בו הם יבחרו. לעיתים, מבטא התוכן הרפואי גישה מסויימת או דעה אישית של הכותב בלבד. יש להתייחס לתוכן הרפואי במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו\או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב. במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה התוצאה של השתהות זאת להיות מסוכנת ואף קטלנית.
  • 3. האתר אינו אחראי לאופן שבו משתמשים, אנשי מקצוע, רופאים ומומחים מציגים את עצמם באתר ואינו אחראי לאופן שבו הם מתארים את עצמם, לרבות מבחינת ניסיון השכלה וידע, והאחריות לבדיקת פרטים אלו מוטלת על המשתמש בלבד.
  • 4. השימוש באתר ובתוכן הרפואי הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר.
  • 5. התגובות וההמלצות משקפות את דעתם של הכותבים בלבד ואין להסתמך עליהם בשום צורה או דרך. האתר אינו מתחייב לנכונות ההמלצות ו/או מהימנות התגובות כולן או חלקן. ההמלצות והתגובות עשויות להיות חלקיות בלבד והן תמיד סובייקטיביות ובחירה ו/או עשיית שימוש כתוצאה מהאמור בתגובות ובהמלצות הינה באחריותך  בלבד. 

 

 1. שיפוי
  • 1. בעלי האתר רשאים להפסיק פעילותו של כל משתמש, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP וכן כל פעולה אחרת אשר בעלי האתר ימצאו לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, והכל על פי שיקול דעתם.
  • 2. הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
  • 3. בעלי האתר רשאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודות משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה בכל הליך משפטי נגד המשתמש כאמור, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 

 1. הגבלת אחריות
  • 1. בעלי האתר לא יישאו בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, לרבות מכוח עילה חוזית, נזיקית ו/או כל עילה אחרת, כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להיעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, לרבות במקרה בו קיבלו בעלי האתר הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא יישאו בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
  • 2. ידוע למשתמש כי בעלי האתר הסכימו להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי בעלי האתר מסתמכים על כך.

 

 1. שונות
  • 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת שיראו לנכון, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות אתר האינטרנט, כולה או חלקה. כן רשאים בעלי האתר לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה אתר האינטרנט ו/או את היקף הפעולות באתר, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כך.
  • 2. בעלי האתר יהיו רשאים למנוע השתתפות גולש בפעילויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, ו/או להסיר את התכנים שפרסם באתר האינטרנט, כולם או חלקם, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כך.
  • 3. על תנאי השימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו. 
  • 4. תנאי השימוש, ממצים את יחסי ההתקשרות בין בעלי האתר לגולשים באתר ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה.
  • 5. המידע באתר מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כל שהיא.
  • 6. במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.
  • 7. במסגרת הפעילות באתר רשאים בעלי האתר, לערוך בין הגולשים באתר, מבצעים ותחרויות נושאי פרסים. תנאי ההשתתפות והזכייה במבצעים והתחרויות האמורים, נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וייתכן ויפורסמו במסגרת תקנון נפרד.
  • 8. בעלי האתר רשאים להמחות את זכויותיהם והתחייבויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שימצאו לנכון וללא כל חובה מצדם לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • 9. המשתמשים באתר אינם רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיהם והתחייבויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו להם לאתר או לכל חלק ממנו.
  • שימושך באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמך, כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו, והסכמת להוראותיו. הנך מוותר בזה מראש ולא תהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם ביחס לנושאים המוסדרים בתנאי שימוש אלה.

  

 

אשמח לשמוע איך יצא לכם בתגובות למטה 🙂

אהבתם? שתפו
כל הזכויות שמורות לאתר מתכונים ב10 דקות ©
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק מידע כלשהו מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר

סדרת ספרי מתכונים ב-10 דקות

128 עמודים בכל ספר,

מתכונים ממוצרים פשוטים שיש בכל מטבח.

ספר מתכונים נבחרים

אוסף נבחרים – כל המתכונים הכי פופולריים באתר בספר אחד! המתכונים הכי אהובים באתר, שזכו לביקורות הכי טובות.

ספר עוגות, עוגיות וקינוחים

עוגות, עוגיות וקינוחים – כל העוגות, העוגיות והקינוחים הכי אהובים באתר. המתכונים מתאימים גם לאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם האפיה וגם לותיקים.

ספר מתכונים לילדים

מתכונים לילדים– המתכונים שילדים הכי אוהבים. ספר המתכונים נותן פתרון ומענה להורים עסוקים, עושה סדר וחוסך זמן יקר.

ספר מתכונים דיאטטיים

מתכונים דיאטטיים– אם החלטתם להפחית ממשקלכם או לנהל אורח חיים בריא ומאוזן – זה הספר בשבילכם. בספר תמצאו מתכונים דיאטטיים (בציון קלוריות), מזינים והכי חשוב – טעימים, טיפים לאכילה נכונה והפחתה במשקל.

ספר מתכונים ללא גלוטן

מתכונים ללא גלוטן– מתכונים קלים וטעימים המתאימים לצליאקים ולמי שהחליט להימנע מגלוטן.